Press "Enter" to skip to content

บริการหลังการขาย

  • ติดตั้งอุปกรณ์ และแนะนำวิธีใช้อย่างถูกต้อง
  • บริการเติมเคมี, เติมเคมีตะไคร้น้ำ เข้าดูแลและให้คำแนะนำการใช้เคมีอย่างถูกต้องเพื่อติดตามผลการใช้เคมีอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งร่วมศึกษาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
  • เก็บตัวอย่างน้ำและวิเคราะห์น้ำ พร้อมกับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลการวิเคราะห์ทุกเดือน
  • หลังจากทำการใช้เคมีตามโปรแกรมของบริษัทฯ ครบ 1 ปี บริษัทฯ จะทำรายงานสรุปการใช้เคม
  • จัดการอบรมสัมมนาให้กับลูกค้า